Pronájem dodávek

PRAHA 4 – BRANÍK

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ŠAFY production s.r.o. 

pro nájem dopravního prostředku (dále jen „VOP“)

1. Úvodní ustanovení


„Pronajímatelem“ se rozumí společnost ŠAFY production s.r.o., se sídlem Údolní 212/1, Praha 4 – Braník, 147 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 172829.

„Nájemcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která s pronajímatelem uzavřela smlouvu o nájmu dopravního prostředku. Uvede-li nájemce, který je fyzickou osobou, ve smlouvě o nájmu dopravního prostředku identifikační číslo, má se za to, že smlouvu uzavírá jako podnikatel při podnikatelské činnosti.
„Smluvními stranami“ se rozumí nájemce a pronajímatel.
„Smlouvou“ se rozumí smlouva o nájmu dopravního prostředku uzavřená mezi nájemcem a pronajímatelem.
„Vozidlem“ se rozumí silniční motorové vozidlo specifikované ve smlouvě.


2. Předání a převzetí vozidla


2.1. Pronajímatel předá nájemci vozidlo v ujednaný den počátku nájmu v sídle pronajímatele. Při předání obě smluvní strany vozidlo prohlédnou a podepíší Smlouvu o nájmu dopravního prostředku, ve které budou uvedeny zejména stav tachometru, stav nádrže, a všechny zjevné vady i skryté vady, kterých si je pronajímatel vědom. Přílohou Smlouvy bude fotodokumentace stavu vozidla pořízená pronajímatelem.  Nájemce svým podpisem na Smlouvě potvrzuje, že se seznámil se stavem vozidla, shledal je způsobilým k provozu na pozemních komunikacích a potvrzuje správnost údajů uvedených ve Smlouvě, a dále že byl pronajímatelem seznámen v potřebném rozsahu se způsobem ovládání a užívání vozidla.  Podpisem Smlouvy zároveň dává nájemce souhlas s pořízením kopie svého občanského průkazu a zpracováním osobních údajů na něm uvedených. Zpracování osobních údajů se řídí čl. 10 těchto VOP.
2.2. Spolu s vozidlem je nájemci předán klíč, čip či jiný prostředek nutný k užívání vozidla, osvědčení o technickém průkazu vozidla (tzv. malý technický průkaz), doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinném ručení), příslušenství vozidla tvořící povinnou výbavu dle příslušných právních předpisů a případné další dokumenty a příslušenství uvedené ve Smlouvě. 

2.3. Ke dni skončení nájmu, ať v případě skončení nájmu uplynutím sjednané doby nebo v případě skončení nájmu před uplynutím sjednané doby z jakéhokoli důvodu, je nájemce povinen vozidlo vrátit zpět pronajímateli v sídle pronajímatele. Vozidlo musí být vráceno se stejným obsahem pohonných hmot v nádrži (nebo se stejnou úrovní dobytí akumulátoru v případě elektromobilu nebo plug-in hybridu), s jakým bylo vozidlo převzato v okamžiku předání na počátku nájmu.  V opačném případě je nájemce povinen zaplatit cenu doplnění paliva (dobytí akumulátoru) do chybějícího množství ve výši odpovídající obvyklé ceně příslušného druhu paliva v místě a ke dni předání. Vozidlo musí být při vrácení ve stavu stejném jako při jeho převzetí nájemcem s přihlédnutím k běžnému užívání vozidla po sjednanou dobu nájmu. Vozidlo zejména musí být bez závad a poškození. V případě, že vozidlo vykazuje závadu nebo poškození postupuje se podle příslušných ustanovení těchto VOP. Vozidlo nesmí být nadměrně znečištěno, zejména, ale nikoli výlučně, zvířecí srstí, exkrementy, zvratky nebo zapáchajícími látkami. V případě porušení této povinnosti nese nájemce náklady na vyčištění vozidla. 

2.4. Nevrátí-li nájemce vozidlo ke dni skončení nájmu, je pronajímatel oprávněn vozidlo zajistit a odebrat nájemci. Zajištěním vozidla se rozumí taktéž jeho dálkové zablokování (blokace řídící jednotky) prostřednictvím elektronických systémů. Jsou-li společně s vozidlem zajištěny i věci nájemce umístěné na nebo ve vozidle, budou tyto věci pro nájemce uschovány v sídle pronajímatele. Nevyzvedne-li si je nájemce ani do tří měsíců od ukončení nájmu, je pronajímatel oprávněn tyto věci zlikvidovat na náklady nájemce. 

2.5. Nájemce je povinen při vrácení vozidla vrátit vše, co spolu s vozidlem obdržel, tj. zejména klíče, čipy, doklady, povinnou výbavu.


3. Užívání vozidla


3.1. Nájemce je oprávněn užívat vozidlo k provozu pouze na pozemních komunikacích (ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), jízda vozidlem mimo pozemní komunikace je považována za porušení smlouvy a v případě poškození vozidla jízdou mimo pozemní komunikaci nese nájemce odpovědnost za vzniklé škody v plném rozsahu bez ohledu na pojištění vozidla.
3.2. Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele používat vozidlo pro účely provozu jakékoli přepravní služby za úplatu včetně protiplnění v nepeněžní formě, zejména k provozování taxi služby, vnitrostátní a mezinárodní přepravy osob či nákladu, služeb jako jsou UBER, Liftago apod., kurýrních služeb a doručování zásilek, a dále vozidlo bez předchozího souhlasu pronajímatele poskytovat za úplatu nebo bezúplatně třetím osobám nebo využívat vozidlo k poskytování služeb autoškoly. Nájemce se nesmí s vozidlem účastnit závodů, ať již na pozemních komunikacích nebo mimo ně, používat vozidlo k tlačení nebo vlečení automobilů, přívěsů nebo jiných předmětů. Nájemce je povinen sdělit pronajímateli kdykoli na výzvu, kdo vozidlo v určitém dni a čase řídil a sdělit mu údaje potřebné k určení totožnosti takové osoby.
3.3. Ve vozidle je zakázáno kouřit. Nájemce nesmí bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele vozidlo jakkoli měnit nebo upravovat včetně umísťování nápisů, polepů a nálepek. Nájemce nesmí nijak zasahovat do elektronických systémů a softwaru vozidla. Nájemce nesmí s vozidlem používat žádné pronajímatelem neschválené příslušenství.
3.4. Nájemce nesmí vozidlem přepravovat nebezpečné látky nebo věci (ve smyslu Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR), nebo radioaktivní nebo infekční látky či předměty. 

3.5. Nájemce je oprávněn s vozidlem cestovat a jezdit pouze na území České republiky, nebylo-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak. Porušení této povinnosti opravňuje pronajímatele k tomu, aby vozidlo nahlásil Policii ČR jako odcizené nebo vozidlo zastavil a zabránil mu v další jízdě včetně možnosti dálkové blokace řídící jednotky; tím nejsou dotčena další práva pronajímatele uvedená ve smlouvě vč. těchto všeobecných obchodních podmínek.
3.6. Nájemce je povinen vozidlo při jeho opuštění zabezpečit obvyklým způsobem před odcizením, zejména uzavřením všech dveří a oken a uzamčením, a nenechávat ve vozidle žádné viditelně položené předměty, cenné předměty ani doklady od vozidla. Pronajímatel nenese odpovědnost za škodu na žádných věcech zanechaných ve vozidle způsobenou jejich odcizením či zničením třetí osobou.
3.7. Nájemce je povinen před každou jízdou zkontrolovat přiměřeným způsobem technický stav vozidla včetně stavu provozních kapalin. Pronajímatel nenese odpovědnost za škody na vozidle nebo škody vzniklé nájemci (včetně pokut za spáchání přestupku) či třetím osobám v důsledku zanedbání povinnosti dle předchozí věty.
3.8. Do doby vrácení vozidla nese nájemce náklady na pohonné hmoty (elektrickou energii) a provozní kapaliny nutné k provozu vozidla a odpovídá za jejich řádné doplňování. Běžnou údržbu, jako je zejména mytí vozidla, výměna žárovek nebo huštění pneumatik, provádí na svoje náklady do doby vrácení vozidla nájemce.
3.9. Nájemce nesmí vozidlo zcizit ani jakkoli zatížit jakýmkoli právem třetí osoby včetně podnájmu. 


4. Závady a poškození vozidla


4.1. Jakékoli závady nebo poškození zjištěné na vozidle bez ohledu na jejich příčinu je nájemce povinen hlásit výhradně pronajímateli na telefonní číslo uvedené ve smlouvě, a to bezodkladně po jejich zjištění. Požádá-li o to pronajímatel, je nájemce povinen prvotní telefonické nahlášení doplnit písemně. Pokud tyto povinnosti nájemce nesplní, odpovídá za škody tím způsobené a ztrácí nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost vozidlo užívat. Náklady spojené s opravou vozidla nese pronajímatel, vyjma případů, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku nesprávného užívání vozidla nebo užívání v rozporu s obvyklým způsobem užívání anebo v důsledku porušení smlouvy ať už nájemcem nebo osobami, kterým nájemce umožnil užívání vozidla, a případů, kdy nájemce de smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek odpovídá za škodu na vozidle.  

4.2. Provedení opravy vozidla zajišťuje pronajímatel, nedohodne-li se s nájemcem v konkrétním případě jinak. Nájemce je oprávněn pronajímateli vozidlo v případě nutnosti provedení opravy bezodkladně předat v sídle pronajímatele. Nájemce je oprávněn nechat vozidlo opravit či nechat na něm provést jakýkoli servisní úkon pouze v autoservisu předem schváleném pronajímatelem.
4.3. Je-li nutné provést na vozidle jakýkoli předem známý servisní úkon (např. výměna oleje, pravidelná prohlídka) nebo přistavit vozidlo k pravidelné technické prohlídce podle zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je nájemce povinen vozidlo pronajímateli včas předat v sídle pronajímatele.
4.4. V případě nehody je nájemce povinen ihned kontaktovat pronajímatele a zajistit řádné sepsání „Záznamu o dopravní nehodě“ a zajistit další potřebné dokumenty vztahující se k vzniklé škodě. Stanoví-li tak právní předpis nebo došlo-li k nehodě mimo území České republiky, je nájemce povinen zajistit přivolání policie k nehodě. 


5. Pojištění


5.1. Pronajímatel prohlašuje, že vozidlo je řádně pojištěno v rozsahu: pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení), Nájemce v případě drobného poškození vozidla odpovídá za škody na vozidle se spoluúčastí ve výši 5% nejméně však 5.000,- Kč – tzv. odpovědnost „STANDARD“. Nájemce si může při uzavření Smlouvy zvolit pronájem „ALL INCLUSIVE“, kdy zaplatí pronajímateli částku za připojištění vozidla sjednanou ve smlouvě a v takovém případě nese nájemce odpovědnost za škody na vozidle v rozsahu 0%.
5.2. V případě pojistné události z důvodu odpovědnosti z provozu vozidla nebo poškození nebo zničení či poškození vozidla v důsledku havárie, která nastala v době před vrácením vozidla pronajímateli, je nájemce povinen nahradit škodu způsobenou třetím osobám nebo škodu na vozidle do výše své spoluúčasti.

5.3. Jakoukoli pojistnou událost, včetně odcizení nebo poškození vozidla třetí osobou, je nájemce povinen bezodkladně nahlásit pronajímateli na telefonní číslo uvedené ve smlouvě. Požádá-li o to pronajímatel, je nájemce povinen prvotní telefonické nahlášení doplnit písemně. Po nahlášení pojistné události je nájemce povinen se dále řídit pokyny pronajímatele, zejména vyvinout veškerou možnou součinnost pro to, aby vozidlo bylo bezodkladně přistaveno pronajímateli do jeho provozovny. 


6. Odpovědnost za škodu


6.1. Nájemce odpovídá za škodu vzniklou na vozidle v době do vrácení vozidla pronajímateli. Nebude-li možné nahradit škodu na vozidle nebo její část z pojištění, je povinen tuto škodu či její část nehrazenou z pojištění nahradit nájemce, ledaže odpovědnost za škodu podle právních předpisů nese třetí osoba (např. řidič jiného motorového vozidla). Umožní-li nájemce řízení vozidla třetí osobě je povinen pronajímateli nahradit i škodu způsobenou touto třetí osobou. 
6.2. Jakákoli škoda se nahrazuje v penězích, a to v měně České republiky. 


7. Předčasné ukončení smlouvy 


7.1. Pronajímatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že nájemce poruší smlouvu, a to zejména povinnosti uvedené ve smlouvě v čl. 3 VOP jako je zejména případ:
– povinnost nesvěřit vozidlo třetí osobě dle 3.2. VOP
– prodlení s platbou nájemného po dobu delší než tři pracovní dny;
– povinnosti nájemce uvedené v čl. 4.1. VOP
7.2. Nájemce je oprávněn od smlouvy odstoupit, je-li nebo stane-li se vozidlo technicky nezpůsobilým k provozu na pozemních komunikacích z důvodu, za který nájemce nenese odpovědnost.
7.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit, stanoví-li tak právní předpis, zejména občanský zákoník. 

7.4. Účinnost odstoupení nastává doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
7.5. Smlouva zaniká před uplynutím sjednané doby rovněž v případě odcizení vozidla, zničení vozidla nebo jeho poškození, pro které není možné vozidlo nadále užívat pro provoz na pozemních komunikacích v souladu s příslušnými právními předpisy. 


8. Kauce


8.1. Bylo-li to ujednáno ve smlouvě, je nájemce povinen složit před převzetím vozidla pronajímateli kauci ve sjednané výši. Kauce může být pronajímatelem použita formou provedení jednostranného zápočtu k úhradě jakékoli pohledávky pronajímatele vůči nájemci, a to zejména k úhradě dluhu na nájemném včetně sazby za překročení sjednaného limitu najetých kilometrů, k úhradě smluvních pokut, úhradě nákladů, které dle smlouvy nebo těchto obchodních podmínek nese nájemce a k náhradě škody, za kterou nájemce odpovídá. Po započtení pohledávek pronajímatele a vrácení vozidla bude kauce, resp. její nevyčerpaná část, vrácena nájemci. 


9. Řešení spotřebitelských sporů


9.1. Je-li nájemce spotřebitelem a uzavírá-li smlouvu jako spotřebitel, má na základě zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení případných sporů s pronajímatelem, které jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi nájemcem a pronajímatelem je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Bližší informace k činnosti České obchodní inspekce při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou k dispozici zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr/ a dále na tel. č. +420 222 703 404.


10. Nakládání s osobními údaji


10.1. Pronajímatel zpracovává osobní údaje nájemce, je-li nájemce fyzickou osobou, a dále osob oprávněných jednat za nájemce, který je právnickou osobou, a dále osobní údaje oprávněných řidičů v rozsahu, ve kterém mu nájemce tyto osobní údaje poskytl. Osobní údaje jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména evropského nařízení   (EU)   2016/679   –   Obecné   nařízení   o  ochraně  osobních  údajů.  Zpracování je prováděno pronajímatelem jako správcem za účelem uzavření a plnění smlouvy, plnění právních povinností pronajímatele (např. podle daňových právních předpisů, zákona o provozu na pozemních komunikacích apod.) a pro účely oprávněných zájmů pronajímatele, kterými jsou zejména uplatňování nebo obranu nároků pronajímatele ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím porušením. Totožnost a kontaktní údaje pronajímatele jako správce osobních údajů jsou uvedeny ve smlouvě. 

10.2. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, zpravidla nejdéle po dobu tří let, nevyplývá-li z účelu zpracování nutnost delší doby zpracování (např. archivace daňových dokladů, vedení soudního řízení apod.). Zpracování osobních údajů provádí zaměstnanci pronajímatele a dále zpracovatelé oprávnění k tomu na základě smlouvy uzavřené s pronajímatelem jako správcem osobních údajů. Osobní údaje mohou být pronajímatelem předány osobám, které na základě smlouvy uzavřené s pronajímatelem poskytují pronajímateli služby vymáhání právních nároků a pohledávek, účetní a daňové služby a služby v oblasti zajištění a správy informačních technologií užívaných pronajímatelem pro zpracování osobních údajů. Osobní údaje mohou být rovněž předány orgánům veřejné správy nebo třetím osobám (např. poškozeným při dopravní nehodě), stanoví-li tak právní předpis, a dále pojišťovně, která s pronajímatelem uzavřela pojištění vztahující se k vozidlu.  Osobní údaje nebudou pronajímatelem předávány do třetí země s výjimkou, kdy toto bude nutné pro řešení škody vzniklé na vozidle či vozidlem způsobené, včetně řešení pojistné události, nebo ukládá-li takovou povinnost pronajímateli právní předpis.
10.3. Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, stanoví-li tak právní předpis.  Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, podrobné informace jsou k dispozici zde: https://www.uoou.cz/.


11. Nájemné a splatnost nájemného


11.1. Cena nájmu je stanovena dohodou na pevnou částku a je uvedena ve Smlouvě. Nájemce je dále povinen zaplatit pronajímateli za každý km najetý přes stanovený limit (200 km/den) částku uvedenou ve Smlouvě.. Ve sjednaném nájmu jsou zahrnuty – pojistné vozidla v tuzemsku, zákonné pojistné, dálniční poplatek v ČR a běžné opravy. Ve sjednaném nájmu nejsou zahrnuty PHM.
11.2. Při předčasném vrácení vozidla z důvodu na straně nájemce je nájemce povinen uhradit pronajímateli 100% výši sjednaného nájmu za celou dobu, na kterou byl nájem vozidla ve Smlouvě sjednán.
11.3. Platba nájmu bude provedena hotově na základě daňového dokladu vystaveného pronajimatelem nebo bankovním převodem na číslo účtu pronajímatele uvedené ve Smlouvě. Splatnost nájmu je předem při podpisu Smlouvy, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.
11.4. V případě opožděného vrácení vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli nájemné rovněž za dobu překročení sjednané doby nájmu. 


12. Smluvní pokuty


12.1. Za porušení kterékoli povinnosti uvedené v čl. 3. odst. 3.2. těchto VOP je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení.
12.2. Za porušení povinnosti uvedené v čl. 2 odst. 2.3 těchto VOP je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s vrácením vozidla. 
12.4. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty není vyloučeno ani omezeno právo pronajímatele na náhradu škody v plné výši. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) pracovních dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. 


13. Doručování


31.1.Veškerá oznámení a písemná právní jednání dle smlouvy a těchto VOP  si budou smluvní strany vzájemně doručovat na adresy uvedené ve smlouvě nebo datovou schránkou. Písemná jednání mohou být doručena rovněž na e-mailovou adresu smluvní strany uvedenou ve smlouvě, budou-li odeslána z e-mailové adresy druhé smluvní strany uvedené ve smlouvě, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. V případě zaslání z jiné e-mailové adresy je vyžadován podpis zaručeným nebo uznávaným elektronickým podpisem.


14. Závěrečná ustanovení


14.1. Nájemce je povinen ohlásit pronajímateli písemně bezodkladně, nejpozději do deseti pracovních dnů od účinnosti změny, změnu důležitých údajů  o  své  osobě,  zejména změnu  adresy, jména či názvu,  jakékoli změny ve veřejném rejstříku.
14.3. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 7. 2020. 

12.3. Za porušení jakékoli povinnosti uvedené v těchto VOP v čl. 2. odst. 2.3, čl. 3. odst. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 nebo 3.9 obchodních podmínek je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení. 

14.2. Smlouva a právní vztah jí založený se řídí právním řádem České republiky s příslušností soudů České republiky.

14.4. Tyto VOP jsou zpřístupněny nájemcům na webu pronajímatele www.pujceni-dodavek.cz a pronajímatel je oprávněn jednostranně provést změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek, a v takovém případě je povinen seznámit s nimi nájemce prostřednictvím své webu, a to s dostatečným časovým předstihem před datem účinnosti takové změny, nejméně jeden měsíc. Nájemce je povinen dostatečně často sledovat web pronajímatele a seznamovat se s uvedenými změnami, a pokud s některou ze zveřejněných změn nesouhlasí, je oprávněn smluvní vztah s pronajímatelem před datem účinnosti změny písemně vypovědět, v opačném případě se má za to, že se s uvedenými změnami seznámil a souhlasí s nimi a je jimi ode dne jejich účinnosti vázán.

Šafy Production s.r.o.

Údolní 212/1, 147 00, Praha 4

IČO: 24769444, DIČ: CZ24769444

© Copyright 2020 Šafy production